SESEL Festival Kreol
2009

Ou kapab tann li dan lanmizik,
Ou kapab santi li dan ritm,
Ou kapab degiste li dan manze.

Festival Kreol i en semenn fasinan ranpli avek kouler, son e parfen sorti dan en kwen lemonn Kreol ki’n reisi konserv presyezman son bann tradisyon, ki son lekspresyon in adapte byen dan aktyalite lemonn modern. Sa manifestasyon lidantite Kreol Seselwa i sirtou en selebrasyon kiltir bann zil parey i ganny eksperyanse atraver lanmizik, ladans, lar, lartizana, koutim lakwizin e fason viv an zeneral.

Pandan de syek Sesel in kree en berso pour en melanz bann ras, tradisyon ek larelizyon e i’n anzandre en diversite etnik dan en nasyon Kreol tre kolore e trileng, ki reflekte sa larmoni rasyal e relizye ki pilye en nasyon pezib e ranpli avek lavi.

Fidel avek sa lespri lapartaz, Festival Kreol i permet bann viziter rankontre diferan dimoun, konn e partaz zot fason viv. Sesel ki pionye pour promosyon lalang ek kiltir Kreol i fyer pour rol ki i pe zwe dan lorganizasyon 24enm Festival Kreol pour lannen 2009.

Bann aktivite Festival Kreol i en melanz bann levennman popiler e bann resers akademik tel ki kolok e konferans lo lalang, lidantite ek kiltir. Pandan Festival Kreol plizyer lekspozisyon i ganny met an plas pour met an valer bann koutim ek pratik tradisyonnel ki’n disparet me osi pour atir latansyon piblik lo bann koutim ek pratik ansyen ki kapab ganny reviv..

Lakwizin Kreol i lo son pik e ou kapab degiste bann pla Kreol dan bann lotel ek restoran, e detann ou avek mizisyen ek lorkes lokal. Sa gran spektak mizikal “LAKADANS” i met an valer talan bann mizisyen Seselwa osi byen ki bann etranze. Konkour mizikal anyel i atir deplizanpli plis mizisyen, pa selman dan rezyon Losean Endyen me osi dan bann rezyon bokou pli lwen..

Festival Kreol dan li menm i atir tou kalite nasyon e i lokazyon pour bann fanmir ek zanmi rankontre kot Lenstiti Kreol e borlanmer pour partisip dan bann zwe tradisyonnel. Lezot bann moman for Festival Kreol i enkli defile lanmod, Sware Kreativite e Dimans Kreol borlanmer.

Festival Kreol i levennman kiltirel prensipal Sesel e sa i donn viziter sans partaz bann divers laspe kiltir Kreol. Bann aktivite i organize lo sa trwa zil prensipal, Mae, Pralen e Ladig. Sa lannen Festival Kreol pou selebre depi le 23 ziska le 31 Oktob 2009.

Dapre bann zistwar lavantir lontan, bann pirat ek navigater Arab ti travers sa bann lanmer e kit deryer zot zis bann lezann. Apar en sezour bref en lekspedisyon Britanik, e san dout apre bann nonbre pasaz bann pirat, nou ti bezwen esper ziska milye 18enm syek pour war bann Franse ki annan en don eksepsyonnel pour rekonnet labote, vin enstal zot Sesel. Apartir en melanz ras ki ti konpri “kenz blan, senk Endyen e wit Afriken” popilasyon ti’n ariv 3500 zabitan letan ki Sesel ti tonm anba dominasyon Britanik an 1814.

Kapital Viktorya, serten gran domenn e lenfrastriktir minisipal i bann leritaz Sesel apre 162 an koman en koloni Britanik. Sesel ti vin en Repiblik endepandan an 1976,en nasyon vibran ki viv dan en lanvironnman sen e natirel.